Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is gericht op het verbeteren van teamprestaties en het versterken van het vermogen tot zelfontwikkeling. Vaak blijken teams vergelijkbare issues en patronen te hebben, die de effectiviteit van het team en het werkplezier van de professionals in de weg staan. Wanneer je het beste uit teams wil halen, gaat het vooral om het opruimen van belemmeringen die mensen voor zichzelf opwerpen. Vaak gaat het daarbij om drie dingen:

  • De hiërarchie binnen het team en van het team binnen de organisatie; het gaat in de zorg vaak om de hiërarchie tussen professionals (wie mag wat doen), maar ook om de ervaring in het vak en de leeftijd van teamleden. Dit vertaalt zich naar de verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid hebben of verantwoordelijkheid krijgen vanuit het team, de eigen organisatie en andere belanghebbenden in de zorgketen, zoals cliënten en mantelzorgers.
  • De verhoudingen binnen het team en met belanghebbenden; het gaat hier om de verhouding tussen evenwaardige individuen, hun rol- en taakverdeling, het maken en nakomen van afspraken. Het elkaar durven en mogen aanspreken om samen zo goed mogelijk zorg te kunnen verlenen. We spreken hier bewust over evenwaardigheid, omdat het hier gaat om het beste te halen uit wat verschillende mensen te bieden hebben.
  • Het onderling vertrouwen en de veiligheid in een team; het gaat hier om de vertrouwensband tussen teamleden, zoals in alle relaties aan de orde is. Dit fenomeen wordt enerzijds gedreven door onderlinge verwachtingen en anderzijds door het onderlinge vertrouwen tussen de individuen, maar ook door de gestelde verwachtingen en het gestelde vertrouwen door de omgeving. Mensen moeten invloed kunnen uitoefenen op hun eigen situatie. Dit vraagt ook het vermogen om zelf in te kunnen schatten wat je wel en niet kunt bijdragen aan het team en welke concessies je daar wel of niet voor kunt doen.

Hiërarchie, vertrouwen, veiligheid en de onderlinge verhoudingen zijn belangrijke aspecten binnen een team. WindKracht begeleidt teams bij het in kaart brengen van patronen op deze aspecten.