Privacyreglement

Privacyreglement

WindKracht hanteert het volgende privacyreglement.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan WindKracht zijn verstrekt.
 2. WindKracht hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan WindKracht verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De Co-founders van WindKracht zijn verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stellen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.
 4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is een melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: www.cbpweb.nl

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van WindKracht dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van WindKracht benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 2. De persoonsgegevens die door WindKracht in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van WindKracht betreffen – niet limitatief:
 • NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;
 • (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;
 • (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;
 • gegevens die verband houden met de diensten van WindKracht, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, onderzoeksresultaten etc.

Artikel 3 Doeleinden gebruik

 1. De door cliënten en opdrachtgevers aan WindKracht verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
 2. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
 3. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
 4. cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van WindKracht;
 5. cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van WindKracht;
 6. met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
 7. cliënten en opdrachtgevers, training- en/of coaching advies, overige (werk gerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden;
 8. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door WindKracht aangeboden groepsbegeleiding/ patroonherkenningsonderzoeken en het genereren van onderzoeksresultaten;
 9. de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren;
 10. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van WindKracht;
 11. cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van WindKracht;
 12. cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van WindKracht van belang zijn;
 13. groepsfoto’s en/of portretten van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, geanonimiseerd te gebruiken voor de website www.windkracht.org
 14. cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van WindKracht te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
 15. cliënten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
 16. cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door WindKracht zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;
 17. Door zich bij WindKracht in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers WindKracht het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en WindKracht.
 18. Cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van WindKracht. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@windkracht.org
 19. Indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door WindKracht om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@windkracht.org met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 4 Bewaartermijn

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.
 2. WindKracht bewaart de gegevens maximaal 7 jaren na het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
 3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

 1. WindKracht verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
 2. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
 3. WindKracht daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
 4. dit naar het oordeel van WindKracht noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
 5. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.
 6. WindKracht zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 7. WindKracht registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 8. WindKracht heeft procedures opgesteld voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. WindKracht spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers bij WindKracht, die namens WindKracht geautoriseerde toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met cliënten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.
 9. De Co-founders van WindKracht zijn het bevoegd gezag ter zake autorisatietoekenning. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.

Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

 • de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij WindKracht stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkenen partij is of om een wettelijke verplichting na te komen.
 1. WindKracht verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover
 • dit als zodanig in dit reglement is aangegeven;
 • WindKracht daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht;
 • dit naar oordeel van [naam lid] noodzakelijk om haar rechten en/of eigendom te beschermen.
 1. WindKracht hecht belang aan het leveren van professionele dienstverlening en de daarbij horende kwaliteitseisen. Inzage in de administratie door wet- en regelgeving ingestelde controlerende instellingen is alleen mogelijk onder de voorwaarden die gelijk staan aan de algemene kwaliteitswaarborgen.

Artikel 6 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

WindKracht verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 7 Website

 1. WindKracht is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.windkracht.org
 2. De website van WindKracht is openbaar toegankelijk
 3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van WindKracht bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan WindKracht door te geven.

Artikel 8 Verwijzingen en links

De website van WindKracht kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. WindKracht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. WindKracht raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 9 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Ondanks de door WindKracht genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopts kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. WindKracht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. WindKracht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van cliënten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is WindKracht niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van WindKracht voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,– per gebeurtenis en per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van WindKracht zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Artikel 11 recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming

 1. Cliënten en opdrachtgevers hebben het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunnen zij WindKracht op elk gewenst moment via info@windkracht.org verzoeken aan te geven welke gegevens WindKracht van hem of haar (heeft) verwerkt.

De verantwoordelijke binnen WindKracht draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

 1. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers op elk gewenst moment WindKracht via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Binnen een maand na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing.

Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
 • De gegevens niet ter zake dienend zijn;
 • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt WindKracht de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkenen alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet WindKracht aan een verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

 1. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
 2. Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen uit het Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp).
 3. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

Artikel 12 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien cliënten en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit privacyreglement en de manier waarop WindKracht zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, of indien er andere redenen tot klagen zijn, kan hij of zij deze per e-mail aan WindKracht kenbaar maken via info@windkracht.org.

Artikel 13 Aanpassen privacyreglement

 1. WindKracht heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de Website van WindKracht.
 2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.